Tasavvufî menâkıbnâmeler kültür tarihi araştırmalarında ilk müracaat edilecek kaynaklardandır. Arap ve İran edebiyatında din ve devlet büyükleri hakkında yazılan umumî tabakât kitaplarından farklı olarak bizim edebiyatımızda müstakil menâkıbnâmeler daha fazla rağbet görmüştür. “Cihângîr’de Bir Aşk ve İrfân Ocağı” da müstakil sûfî tezkireleri içinde değerlendirilmesi gereken bir eserdir.  Besnili Nehcî Mustafa Efendi’nin samimi bir üslupla kaleme aldığı bu menâkıb, Burhâneddin Cihângîrî’nin hayatı ve menkıbeleriyle ilgili aktardığı hatıralar ve İstanbul’un gündelik yaşayışına dair verdiği bilgilerle önemli bir kitap olma özelliğini taşıyor.

Hasan Burhâneddîn Cihângîrî Hazretleri Halvetiyye/Ramazâniyye tarîki azîzlerindendir. İstanbul’un Cihângîr semtinde çerâğ uyandırdığı için Ramazâniyye Halvetîleri’nin onun tarafından kurulan kolu “Cihângîriyye” diye anılmıştır.

Azîz Hazretleri Harput’ta doğdu. Bursa’ya hicret etti. On sekiz yaşlarında Halvetiyye şeyhlerinden Yakûb Fânî Hazretleri’ne intisâp etti. Yakûb Efendi’yle birlikte İstanbul’a geldi. Eyüp’te Baba Haydar Tekkesi’ne yerleşti. Şerbetçi Mehmed Efendi ve Pîr-i Halvetî Ramazân Mahfî Hazretleri’nden cân sohbetleri dinledi. Sıkı bir halvet ve zikir terbiyesinden geçerek sülûk çıkardı. 1611 yılında hilâfet verildi, Cihângîr Camii’ne meşîhat konularak buraya şeyh tayin edildi. Câmii dâhilinde yaptırdığı tekkede vefâtına kadar tam elli iki sene irşâd ile meşgûl oldu ve pek çok halîfe yetiştirdi. 6 Ekim 1663 tarihinde vefât etti. Kendilerinin hayâtta iken yaptırdıkları türbesi, Cihângîr Câmii içinde bulunmakta ve halen ziyâret edilmektedir.

CİHÂNGÎRDE BİR AŞK ve İRFÂN OCAĞI başlığıyla sadeleştirdiğimiz “Tuhfetü’s-Sâlikîn ve Hediyetü’l-Mürşidîn” adlı eser Hasan Cihângîrî Hazretleri’nin halîfelerinden Besnili Mustafa Nehcî (ö.1680’den sonra) tarafından kaleme alınmıştır. Nehcî’nin kaydettiği notların tertibiyle ortaya koyduğu Tuhfe, bizzat Cihângîrî Hazretleri’nden dinlediği veya şâhit olup da derlediği hatıraları ihtivâ etmektedir. Bu eser başta Cihângîriyye erkânı olmak üzere XVII. asrın siyâsî ve kültürel resmiyle ilgili bilgiler vermesi, İstanbul, Besni ve Şam hattından önemli anekdotlar kaydetmesi münasebetiyle kültür tarihçilerinin başucu kitaplarından biridir.

 

–∼∼∼Ο∼∼∼–

 

A Hearth of Love and Wisdom in Cihângîr

 

Love Gift for Seekers and Gnostic Gift for Masters
Hasan Burhâneddîn Cihângîrî and his Epics

Sufic epics are the primary references for the cultural history researches. Differently from the common biography books of Arabian and İranian literatures about religious men and statesmen, single epics have been much sought after in our literature.

“A Hearth of Love and Wisdom in Cihângîr” should be considered as an example of a single epic. This epic, written by Besnili Nehcî Mustafa Efendi with a warm language, gives crucial information about Burhâneddin Cihângîrî’s life, memories during his studies on epics and profile of daily life in İstanbul.

Hazrat Hasan Burhâneddîn Cihângîrî was a beloved Sufi of Khalvetiye/Ramazâniye, a Sufi Order. He founded a branch of Ramazâniyye Halvetî which was called as “Cihângîriye” by Sufis in Cihângîr, İstanbul.
Beloved Hazrat was born in Harput and moved to Bursa. When he was 18 he was initiated to Hazrat Yakûb Fânî, one of the Sheikhs of Khalvetiye Order. He went to İstanbul together with Yakup Efendi and settled in Baba Haydar Lodge in Eyüp. He was fed from the lectures of great Sufi masters such as Şerbetçi Mehmed Efendi and Pîr-i Khalvetî Ramazân Mahfi. He was succeeded at his inner journey after a strict remembrance (dhikr) training and seclusion (khalvet). In 1611 he was granted his succession degree (khilafet) and nominated as a Sheikh to Cihângîr Mosque. Until his death at fifty two years, he maintained his spiritual guidance and raised many successors (khalifs) in Dervish Lodge was built by himself within this Mosque. He was died on 6th October of 1663. It is possible to visit his tomb within Cihângîr Mosque today.

We simplified the work of Hazrat Hasan Cihângîrî entitled “Love Gift for Seekers and Gnostic Gift for Masters” as “A Hearth of Love and Wisdom in Cihangir” which was transcribed by Besnili Mustafa Nehcî (DoD after 1680) one of the khalifs of Hazrat Cihangiri. Nehci made a compilation of the lecture notes and memories of Hazrat Cihangiri. This work is a reference book for cultural historians as it gives a point of political and cultural views of 17th century including anecdotes on the line up of İstanbul, Besni ve Şam.

 

Detaylar

Stok Kodu9786059559065
Boyut13,5 x 21 cm
Sayfa Sayısı176
Basım Yeriİstanbul
Baskı1
Basım Tarihi2016
Kapak TürüKarton Kapak
Kağıt TürüKitap Kağıdı
DiliTürkçe

Yorumlar

Hiç yorum yapılmamış

“Cihângîr’de Bir Aşk ve İrfân Ocağı” için ilk yorumu siz yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir